Vedtekter

Vedtekter

Lover for EIDSVOLL HUNDEKLUBB Klubb stiftet 28.05.1969Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den[ ]


Kap. 1 Innledende bestemmelser


§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Eidsvoll Hundeklubb, og forkortes til EHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne
som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter alle raser.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Eidsvoll
Klubben har verneting i øvre Romerike.


§1-2 Formål
EHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. EHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.


§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite


§ 1-4 Tilknytning og organisering
EHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
1
EHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.


Kap. 2 Krav til medlemskap


§2-1 Medlemskap5
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte EHK og NKKs virksomhet samt å følge EHK`s og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.


§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7


§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.


§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
5 Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas inn i denne paragraf.
2


Kap. 3 Organisasjon


§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet6 og avholdes hvert år innen [dato].
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.7 Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
[Klubber kan være organisert i geografiske avdelinger som kan avholde egne årsmøter.
Delegater fra distriktene møter på klubbens årsmøte som representanter for medlemmene i sitt distrikt. De klubber som ønsker en slik organisering gjennomfører dette etter de generelle prinsipper som gjelder i NKK og nedfeller dette i sitt lovverk.]


§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes [og har vært medlem i minst 3 uker]8 har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.9
Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.11
6 Navnet er valgfritt, se note 3.
7 Kun aktuell der klubben har forhåndsstemmer. Dersom det kun kan stemmes ved personlig fremmøte, strykes setningen «Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.»
8 Valgfritt antall uker
9 Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.
10 Valgfritt.
11 Valgfritt - en, to eller tre muligheter.
3
[Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. 12Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.


§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med- lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.13
- Budsjett for neste år 14
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.15


§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 16
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år17
12 Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg.
13 Fristen kan utvides - men 4 uker er minimumsfrist.
14 Valgfritt. Denne posten skal behandles etter eventuelle forslag, men før valg.
15 Fristen kan utvides - men4 uker er minimumsfrist.
16 Valgfritt.
17 Valgfritt.
4
i) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Kasserer for 2 år
- Sekretær for 2 år
- 1 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
- Revisor 2 år
- 1 vararevisor for 1 år.
- Valgkomite Leder for 2 år
- Valgkomite 2 medlemmer for 2 år
- Valgkomite 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.


§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
5
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kap. 4 Styret


§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.


§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.


§4-3 Styrets oppgaver er å
- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-
regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
6


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer


§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.


§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Alternativt:
Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma.


Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.


§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.


§6-3 Oppløsning
7
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.


§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.
8